Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van autoschadeherstelgroep.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Autoschade Herstel Groep. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Autoschade Herstel Groep is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Autoschade Herstel Groep.

Geen garantie op juistheid

Autoschade Herstel Groep streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of de inhoud van deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van autoschadeherstelgroep.nl op deze pagina.